Sjednice predsjedništva

 1. 06.06.2002. ODLUKA O VISINI CLANARINE ZA SVE CLANOVE KLUBA

 2. 08.06.2002. ODLUKA O NACINU VOÐENJA KNJIGOVODSTVA I OSOBI ZADUŽENOJ ZA ISTO.

 3. 31.07.2002. ODLUKA O IZGLEDU SADRŽAJU I NACINU IZDAVANJA CLANSKE ISKAZNICE.

 4. 23.12.2002. ODLUKA O SAZIVANJU REDOVITE SKUPŠTINE SA DNEVNIM REDOM.

 5. 17.01.2003. ODLUKA O NACINU VOÐENJA KNJIGOVODSTVA U 2003.

 6. 28.01.2003. ODLUKA O CLANARINI U 2003.

 7. 20.12.2003. ODLUKA O BRISANJU IZ CLANSTVA, PRIJEDLOG NOVIH CLANOVA, SAZIVANJE REDOVITE SKUPŠTINE.

 8. 07.01.2004. ODLUKA O NACINU VOÐENJA RACUNOVODSTVA ZA 2004. GODINU
  ODLUKA O ODABIRU PRAVNE OSOBE ZA VOÐENJE RACUNOVODSTVA I KNJIGOVODSTVA ZA 2004. GODINU
  ODLUKA O CLANARINI ZA 2004. GODINU
  ODLUKA O POVECANJU CLANARINE ZA POLAZNIKE RUKOMETNE ŠKOLE RK MAKSIMIR-PASTELA
  ODLUKA O ODLASKU JUNIORA U PRAG NA TURNIR OD 8-12.04.2004
  ODLUKA O IMENOVANJU TRENERA JUNIORA I SENIORA

 9. 15.01.2004 ODLUKA O RASPOREÐIVANJU FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAMJENJENIH OD STRANE ZAGREBACKOG RUKOMETNOG SAVEZA

 10. 22.12.2004. ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA, SAZIVANJU SJEDNICA SKUPA ČLANOVA I REDOVITE SKUPŠTINE

 11. 10.01.2005. ODLUKA O NAČINU VOĐENJA KNJIGOVODSTVA, O BASTVAKU SURADNJE SA PRAVNOM OSOBOM ZA VOĐENJE RAČUNOVODSTVA, O ČLANARINI ZA 2005., O LIMITU BLAGAJNE, O MOGUĆIM AKCIJAMA JUNIORSKOG POGONA

 12. 04.03.2005. ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA IZ ČLANSTVA UDRUGE, ODLUKA O MEĐUNARODNIM AKCIJAMA MLAĐIH DOBNIH KATEGORIJA, IZVJEŠTAJ O ODRŽANOM RUKOMETNOM TURNIRU U ORGANIZACIJI RK MAKSIMIR-PASTELA I ZRS-a, ODLUKA O SURADNJI SA RUKOMETNIM KLUBOM KAVALIERI, MALTA, TE ODLUKA O PROMJENI VISINE GORNJEG LIMITA SREDSTAVA U BLAGAJNI KLUBA.

 13. 15.04.2005. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICA SKUPA ČLANOVA I REDOVITE SKUPŠTINE

 14. 18.04.2006. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICA SKUPA ČLANOVA I IZBORNE SKUPŠTINE, ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA.

 15. 07.07.2006. ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA I ODLUKA O PROMJENI ČLANARINE ZA POLAZNIKE RUKOMETNE ŠKOLE MAKSIMIR-PASTELA - NATJECATELJE U DRŽAVNOJ MLAĐOJ KADETSKOJ LIGI.

 16. 03.01.2007. ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA, ODLUKA O ČLANARINI ZA 2007. GODINU I O MJESEĆNOJ ČLANARINI, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU IGRAČIMA, ODLUKA O NASTAVKU SURADNJE S PRAVNOM OSOBOM ZA VOĐENJE RAČUNOVODSTVA.

 17. 26.06.2007. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA, TE REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU IGRAČIMA

 18. 10.01.2008. ODLUKA O ČLANARINI, TE O VOĐENJU KNJIGOVODSTVA

 19. 15.07.2008. ODLUKA O SAZIVANJU SKUPA ČLANOVA, TE REDOVITE SJEDNICE SKUPŠTINE, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA

 20. 22.12.2008. ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA

 21. 05.01.2009. ODLUKA O ČLANARINI I VOĐENJU RAČUNOVODSTVA

 22. 30.03.2009. ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU - HRANARINE

 23. 25.05.2009. ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU - HRANARINE, TE ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA IZ UDRUGE

 24. 12.12.2009. ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU - HRANARINE, TE ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA IZ UDRUGE, TE ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA I REDOVITE SKUPŠTINE

 25. 04.01.2010.    ODLUKA O ČLANARINI ZA 2010 GODINU, TE O MJESEĆNOJ ČLANARINI, ODLUKA O NASTAVKU SURADNJE S PRAVNOM OSOBOM ZA VOĐENJE RAČUNOVODSTVA, TE ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU - HRANARINE

 26. 10.04.2010.     ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA, TE SJEDNICE SKUPŠTINE, TE ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA IZ UDRUGE

 27. 30.09.2010.     ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA, ODLUKA O KAZNI, TE ODLUKA O OBUSTAVLJANJU ISPLATE HRANARINE
 28. 20.12.2010. ODLUKA O IZDAVANJU ISPISNICE, ODLUKA O POTPISIVANJU UGOVORA O ZAKUPU ŠPORTSKE GRAĐEVINE, ODLUKAO POTPISIVANJU UGOVORA O PODZAKUPU
 29. 03.01.2011.  ODLUKA O ČLANARINI ZA 2011., ODLUKA O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU, ODLUKA O SAZIVANJU IZBORNE SKUPŠTINE
 30. 10.05.2011. ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU, ODLUKA O RASKIDU UGOVORA
 31. 28.10.2011. ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 32. 17.01.2012. ODLUKA O ČLANARINI ZA 2012., ODLUKA O VOĐENJU RAČUNOVODSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU
 33. 17.07.2012. ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKANDE ZA POJAČANU ISHRANU, ODLUKA O RASKIDU UGOVORA
 34. 05.10.2012. ODLUKA O SAZIVANJU SKUPA ČLANOVA, ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE REDOVITE SKUPŠTINE, ODLUKA O SPORAZUMU SA RK MAKSIMIR
 35. 14.01.2013. ODLUKA O ČLANARINI ZA 2013., ODLUKA O KNJIGOVODSTVU, ODLUKA O O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 36. 05.06.2013.  ODLUKA O O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU I O POTPISIVANJU UGOVORA O VOLONTIRANJU, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 37. 02.12.2013. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA, ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE REDOVITE SKUPŠTINE, ODLUKA O ISKLJUČENJU ČLANOVA
 38. 10.01.2014. ODLUKA O ČLANARINI ZA 2014., ODLUKA O VOĐENJU KNJIGOVODSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 39. 17.02.2014. ODLUKA O O MOGUĆNOSTI PLAĆANJA NAKNADE ZA POJAČANU PREHRANU
 40. 07.04.2014. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA, ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE REDOVITE SKUPŠTINE
 41. 15.04.2014. ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANOVA I PRIJEDLOG IMENOVANJA NOVIH ČLANOVA UO ŠRC ŠUBIĆEVAC
 42. 19.09.2014. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA, ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE IZBORNE SKUPŠTINE, ODLUKA O ISKKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 43. 18.01.2015. ODLUKA O ČLANARINI ZA 2015., ODLUKA O VOĐENJ URAČUNOVODSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE
 44. 08.04.2015. ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 45. 26.08.2016. ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 46. 29.09.2015. ODLUKA O DONOŠENJU PRAVILNIKA O SASTAVU, MANDATU TE NAČINU ODLUČIVANJA ARBITRAŽNOG VIJEĆA; ODLUKA O ČLANOVIMA ARBITRAŽNOG VIJEĆA
 47. 23.11.2015. ODLUKA O USVAJANJU SAMO-PROCJENE I FINANCIRANJA ZA 2015. GODINU
 48. 11.01.2016. ODLUKA O ČLANARINI ZA 2016. GODINU, ODLUKA O NASTAVKU SURADNJE S PRAVNOM OSOBOM ZA VOĐENJE RAČUNOVODSTVA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE, ODLUKA O OTPISU SITNOG INVENTARA PREMA POPISU 31.12.2015.
 49. 22.02.2016. ODLUKA O OTVARANJU UREĐENE ŠPORTSKE DVORANE U SKLOPU ŠRC ŠUBIĆEVAC - FITNESS ZA ČLANOVE KLUBA, ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE
 50. 30.06.2016. ODLUKA O MOGUĆNOSTI DAVANJE NAKNADE ZA POJAČANU ISHRANU-STIPENDIJE, ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 51. 01.09.2016. ODLUKA O ISKLJUČENJU IZ ČLANSTVA
 52. 31.10.2016. ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE SKUPA ČLANOVA RUKOMETNOG KLUBA MAKSIMIR-PASTELA, ODLUKA O SAZIVANJU SJEDNICE IZBORNE SKUPŠTINE KLUBA, ODLUKA O USVAJANJU SAMO-PROCJENE I FINANCIRANJA ZA 2016. GODINU